Kihon Katas

OSHAWA WADO-KAI KARATE
"H" PATTERN

Printer Friendly

WHITE BELT:
1.HARAI UKE (ZENKUTSU DACHI) AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
2.YOKO UKE (ZENKUTSU DACHI) AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
3.JODAN UKE (ZENKUTSU DACHI) AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
4.HARAI UKE (ZENKUTSU DACHI), FRONT KICK AND PUNH (ZENKUTSU DACHI)

YELLOW BELT:
5.YOKO UKE (ZENKUTSU DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
6.JODAN UKE (ZENKUTSU DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
7.HARI UKE (NEKO ASHI DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
8.YOKO UKE (NEKO ASHI DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)

ORANGE BELT:
9.JODAN UKE (NEKO ASHI DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
10.SHUTO UKE (NEKO ASHI DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUSU DACHI)
11.HARI UKE (ZENKUTSU DACHI), YOKO UKE (NEKO ASHI DACHI) AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
12.YOKO UKE (ZENKUTSU DACHI), JODAN UKE (NEKO ASHI DACHI), AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)

GREEN BELT:
13.JODAN UKE (NEKO ASHI DACHI), HARAI UKE(NEKO ASHI DACHI) AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
14.HARAI UKE(NEKO ASHI DACHI), SHUTO UKE(NEKO ASHI DACHI) AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
15.HARAI UKE AND YOKO UKE (ZENKUTSU DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
16.YOKO UKE AND JODAN UKE (ZENKUTSU DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)

BLUE BELT:
17.JODAN UKE AND HARI UKE (ZENKUTSU DACHI), FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
18.HARAI UKE AND SHUTO UKE (NEKO ASHI DACHI) , FRONT KICK AND PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
19.HARAI UKE (ZENKUTSU DACHI), YOKO KEKOMI GERI AND REVERSE PUNCH (ZENKUTSU DACHI)
20.HARAI UKE (ZENKUTSU DACHI), MAWASHI GERI AND REVERE PUNCH (ZENKUTSU DACHI)

line

Shindo Kihon Katas
"H" PATTERN

BLUE BELT:
1.HARAI UKE (ZENKUTSU DACHI)
CHUDAN TSUKI (ZENKUTSU DACHI)
2.YOKO UKE (ZENKUTSU DACHI)
CHUDAN TSUKI (ZENKUTSU DACHI)
3.JODAN UKE (ZENKUTSU DACHI)
CHUDAN TSUKI (ZENKUTSU DACHI)

BROWN BELT:
4.HARAI UKE (ZENKUTSU DACHI)
MAE GERI, CHUDAN TSUKI (ZENKUTSU DACHI), AND HARAI UCHI
5.YOKO UKE (ZENKUTSU DACHI)
MAE GERI, CHUDAN TSUKI (ZENKUTSU DACHI), AND YOKO UCHI
6.JODAN UKE (ZENKUTSU DACHI)
MAE GERI, CHUDAN TSUKI (ZENKUTSU DACHI), AND JODAN UCHI

SHODAN-HO BELT:
7.HARAI UKE (NEKO ASHI DACHI)
MAE GERI, JODAN UCHI (ZENKUTSU DACHI), AND HARAI UCHI
8.YOKO UKE (NEKO ASHI DACHI)
MAWASHI KEKOME GERI, HARAI UCHI (ZENKUTSU DACHI), AND JODAN UCHI
9.HARAI UKE (ZENKUTSU DACHI), JODAN UKE (NEKO ASHI DACHI) AND HARAI UKE
MAE GERI AND CHUDAN TSUKI (ZENKUTSU DACHI)
10.YOKO UKE (ZENKUTSU DACHI), HARAI UKE (NEKO ASHI DACHI) AND JODAN UKE
YOKO KEKOME GERI AND CHUDAN TSUKI (SHIKO DACHI)

line