Katas
OSHAWA WADO-KAI KARATE VIDEOS

Stances


Slow
 

OPTIONAL KATAS

    
    

line